Regulamin-RODO

REGULAMIN SALONU MASAŻU I TERAPII NATURALNEJ "SANITAS"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Salon Masażu i Terapii Naturalnej "Sanitas" (dalej: Salon) świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez firmę LIBERTY MEDIA Andrzej Zgud.
Salon świadczy usługi na terenie kraju, oraz stacjonarnie pod adresem: ul. Ludwika Waryńskiego 3 lok.6, 76-200 Słupsk; w dniach: poniedziałek-piątek, w godzinach określonych na stronie internetowej www.salonsanitas.pl .
Pracownicy Salonu świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu oraz na stronie Internetowej www.salonsanitas.pl aktualny cennik świadczonych usług.
Czas trwania każdej usługi (masażu/zabiegu na ciało/zabiegu na twarz) jest określony w minutach.
 
OBOWIĄZKI KLIENTA
Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.
 
REZERWACJE
Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.
Rezerwację uważa się za wiążącą jedynie w przypadku potwierdzenia osobistego lub telefonicznego przez pracownika Salonu. Klient jest zobowiązany odwołać lub zmienić termin świadczenia usługi najpóźniej 24 godziny przed terminem dokonanej rezerwacji.
W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 5 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do masażu. Umówiona godzina masażu jest godziną jego rozpoczęcia.
W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Salon zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi o czas spóźnienia, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
Personel Salonu zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego masażu 24 godziny przed wcześniej wyznaczonym terminem.
 
OFERTA
Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz na stronie internetowej Salonu Masażu i Terapii Naturalnej "Sanitas" www.salonsanitas.pl .
 
INFORMACJE OGÓLNE
Zabiegi masażu dostępne są dla każdego z wyjątkiem osób:
 • u których obecne są przeciwskazania wynikające z karty klienta (zgłaszającego się na zabieg masażu),
 • poniżej 18 roku życia (wymagana zgoda pisemna opiekuna prawnego),
 • znajdujących się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków,
 • z chorobami zakaźnymi,
 • z ranami otwartymi, ze zmianami skórnymi (rozsianymi i ropnymi),
 • w ciąży,
 • z wysoką temperaturą ciała (pow. 38°C).
Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników Salonu.
Zakup usługi z oferty Salonu jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez "Sanitas" oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 
PŁATNOŚCI
W Salonie, klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką lub bezgotówkowo za pomocą terminala płatniczego.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA
Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie odpowiada klient.
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALONU
Wszystkie usługi świadczone w Salonie mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów nie są poradami lekarskimi.
Salon zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku: niewypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza "Karta Klienta", złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta (agresja, propozycje seksualne itp.). W przypadku przerwania wykonywanego już zabiegu w związku z zachowaniem klienta, nieadekwatnym do miejsca w którym się znajduje, opłata wniesiona przez klienta nie zostanie zwrócona.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Salonu bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Salonu.
Kupujący lub posiadacz karty upominkowej z chwilą otrzymania karty upominkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegać jego zapisów.

KLAUZULA INFORMACYJNA  (RODO)

Od 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os. fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym LIBERTY MEDIA Andrzej Zgud (dalej: LIBERTY MEDIA) realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.
 
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO.
Chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz lub zadzwoń do nas:
 • adres e-mail: salonsanitas@gmail.com,
 • nr telefonu:  734688640,
 • adres pocztowy: Salon Sanitas, ul. Ludwika Waryńskiego 3 lok.6, 76-200 Słupsk.

Skąd posiadamy Twoje dane? Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z:
 • formularzem kontatkowym,
 • kartą klienta.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas:
Jest to niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym do:
obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
pełnego korzystania z usług Salonu Masażu i Terapii Naturalnej "Salon Sanitas".
 
Ponadto, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów rachunkowych oraz podatkowych, np. w celu wystawienia faktury.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów archiwizacyjnych w celu jak najlepszego świadczenia usług, ponieważ wyraziłeś/aś na to zgodę poprzez formularz kontaktowy czy wypełnienie ankiety.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie poniższych danych osobowych, aby móc zawrzeć oraz wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, wiek, telefon, e-mail;
 
Jeżeli nie podasz danych osobowych, nie będziesz mógł zawrzeć z Nami porozumienia, a w konsekwencji nie będziesz mógł skorzystać z usług firmy LIBERTY MEDIA.
W przypadku kiedy wymagają tego przepisy prawa, możemy domagać się od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
Jakie masz uprawnienia wobec firmy LIBERTY MEDIA w zakresie przetwarzanych danych?
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, prawo dostępu, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Z uprawnień możesz skorzystać, kiedy:
Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych dziecku; zauważysz, że Twoje dane zawierają błędy są nieprawidłowe lub niekompletne; zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych możesz wnieść, kiedy:
 • jest uzasadniony sprzeciw wynikający przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane nie będą udostępnione firmom zewnętrznym.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe Przechowujemy przez czas obowiązywania umowy którą zawarliśmy z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • powstrzymywania nadużyciom i oszustwom,
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • do 10 lat od dnia zakończenia wykonania usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.